Itinerary - Fernandina: 2013
Day 1:Fri: Baltra - Santa Cruz
Day 2:Sat: Floreana
Day 3:Sun: Isabela
Day 4:Mon: Isabela
Day 5:Tue: Isabela
Day 6:Wed: Fernandina - Isabela
Day 7:Thu: Santiago
Day 8:Fri: North Seymour - Baltra
Itinerary - Tower: 2013
Day 1:Fri: Baltra - Santa Cruz
Day 2:Sat: Santa Fe - South Plaza
Day 3:Sun: San Cristobal
Day 4:Mon: Española
Day 5:Tue: Santa Cruz
Day 6:Wed: Chinese Hat - Santiago
Day 7:Thu: (Tower): Genovesa
Day 8:Fri: Turtle Cove - Baltra